Boing Boing 

Cai Guo-Qiang: Head On (2006). Deutsche Guggenheim, Berlin, Germany. Photo by Hiro Ihara and Mathias Schormann

Cai Guo-Qiang: Head On (2006). Deutsche Guggenheim, Berlin, Germany. Photo by Hiro Ihara and Mathias Schormann