Here is the Yes Men's

Here is the Yes Men's commentary on their Textile Prank. Link Discuss (Thanks, Rod!)