Now THAT'S a zombie tee!


(Thanks, @craigrubens!)