Domokatsu Bento

 Wp-Content Uploads 2010 05 100520-Domokatsu

Domokatsu Bento from the amazing "Adventures In Bentomaking." (Thanks, Koshi!)