Tracking emoji use on Twitter

Emojjjj


emojitracker shows "realtime emoji use on twitter." So much love and prayer. (Thanks, Sarah Smith!)