Flying donkey shocks Russians on vacation

A flying donkey!